International Desk

A alianza coas principais firmas de cada país é a nosa garantía de éxito

IISERN, a pesar de ter unha política de expansión en España con máis de 12 oficinas, 98 años de antigüidade e unha moi importante presenza internacional, no quixo manter a mesma estratexia no estranxeiro.

Segundo a nosa experiencia e o que levamos observado no curso dos anos, a propiedade intelectual é un ramo moi especializado, polo que, tanto para os clientes como á hora de garantir o éxito dos asuntos que se van tratar, resulta máis satisfactorio traballar cos mellores axentes de propiedade industrial locais, segundo cada caso, no canto de se «atar» cun representante da propia marca a modo de «franquía» nun territorio.

Esta opción permitiunos gañar destreza, adquirir coñecementos, traballar sempre cos mellores e ter máis opcións para os nosos clientes á hora de defender os seus dereitos de propiedade industrial.

Ademais, por mor do grande volume de asuntos que manexa ISERN no estranxeiro, tamén nos permite traballar cos mellores axentes e avogados de cada país cuns custos profesionais e un trato preferente.

Nese senso, somos totalmente transparentes. Sempre informamos do correspondente ou o despacho que leva un asunto nun país e adaptámonos ás preferencias propias do cliente sobre un territorio concreto.

Unha creación propia de ISERN son os “Desks” internos, especializados en eidos xeográficos máis ou menos amplos e/ou específicos, e que se inclúen dentro da estrutura do departamento de marcas internacionais e patentes. Estes «Desks» son:

 • International Desk
 • Latam Desk
 • Asia Desk
 • Japan Desk

Así, por exemplo, o Asia Desk e o Japan Desk están ao cargo de dous paralegais nacionais de China e Xapón especializados en IP, que coñecen moi ben a idiosincrasia do seu territorio e son capaces de se comunicar perfectamente cos correspondentes (por escrito e oralmente) nos seus respectivos idiomas nacionais cando cómpre.

O INTERNATIONAL DESK está composto por axentes, avogados e enxeñeiros especializados en asesoramento e estratexia para a internacionalización de carteiras de propiedade industrial, de acordo coa estratexia da empresa da que se trate.

Os membros do INTERNATIONAL DESK, ademais de contar cun coñecemento profundo dos sistemas e convenios internacionais, así como dos detalles e requisitos territoriais en canto a protección da propiedade industrial, asisten a numerosas conferencias e congresos internacionais para estar ao día das novidades sobre convenios e tratados internacionais que afectan aos dereitos de propiedade industrial e intelectual.

Ademais, tamén coñecen os mellores perfís profesionais cos que tratar temas específicos en cada país para ofrecer e ter sempre a disposición dos nosos clientes os mellores profesionais do mundo segundo os requisitos de cada asunto ou especialidade.

IDIOMAS: Ademais de en castelán e catalán, ISERN pódese comunicar perfectamente e con absoluta fluidez en inglés, francés, alemán, chinés e xaponés dende as súas propias oficinas.

Internacionalización dos dereitos de propiedade industrial en ISERN

Os profesionais e expertos en internacionalización de dereitos de propiedade industrial de ISERN sempre vixiarán para que a protección dos seus dereitos fóra das fronteiras españolas sexa óptima para os seus intereses e produza os menores custos posibles.

Para iso, manterano sempre informado das posibles alternativas, das vantaxes e desvantaxes de cada unha delas, dos custos, da nosa opinión legal e de como actuariamos segundo o noso criterio e as circunstancias de cada caso.

En xeral, os rexistros de propiedade industrial son territoriais, o que significa que los rexistro dunha patente, dunha marca ou dun deseño industrial na Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) só confire ao seu titular un dereito exclusivo para o seu uso no territorio de España. En consecuencia, os produtos que inclúan una modalidade protexida non se poderán exportar con garantía a outros estados se non se atopan tamén rexistrados neles polo mesmo titular.

Agora ben, existe a posibilidade de protexer nun eido territorial maior a través de rexistros supranacionais, dos rexistros internacionais OMPI, do uso de convenios e de acordos internacionais de patentes, etc.

Porén, en ISERN somos conscientes de que a protección internacional dos dereitos de propiedade industrial es custosa e débese planificar no tempo, polo que antes de tomar una decisión, será imprescindible avaliar os seguintes aspectos:

 • Cales son os nosos mercados potenciais e futuros?
 • En que mercados estariamos dispostos a emprender unha acción xudicial para protexer a nosa posición?
 • De que recursos dispomos?
 • Cal e a posición estratéxica dos nosos competidores?

En función desta análise, existen diferentes estratexias de protección se queremos internacionalizar as nosas marcas, patentes ou deseños, que o INTERNATIONAL DESK adaptará e elaborará segundo as necesidades, estratexias de expansión empresarial e intereses.

Se desexa internacionalizar a súas marcas no estranxeiro, temos diferentes opcións

1.- Directamente

País por país, depositando as correspondentes solicitudes en cada un dos países nos que se quere rexistrar a marca, obtendo diferentes rexistros nacionais independentes.

2.- Marca da Unión Europea

Procedemento regulamentado polo Regulamento da Marca da Unión Europea, que establece a posibilidade de obter protección no 28 Estados membros da Unión Europea (UE) mediante una única solicitude. A EUIPO é membro do Protocolo de Madrid. De xeito que é posible estender un rexistro internacional de marca perante esta xurisdición a través do Sistema de Madrid. A duración deste rexistro é de 10 años, renovables indefinidamente.

3.- Marca Internacional

Para solicitar unha marca por este procedemento, cómpre ter previamente rexistrada unha marca no eido nacional ou comunitario. Por este procedemento, regulamentado polo Arraxo de Madrid e o seu Protocolo (Sistema de Madrid) pódese obter protección en numerosos países depositando unha única solicitude perante a Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), co que o rexistro terá os mesmos efectos que se a solicitude fora presentada en cada un dos países designados. Cada país examinará a solicitude coma se fora unha marca nacional e aplicaralle a súa lei nacional para concedela ou non. Deste xeito, é posible que unha solicitude internacional se conceda parcialmente tanto territorialmente como pola vía aplicativa. A duración deste rexistro é de 10 años, renovables indefinidamente.

4.- Marca perante a OAPI

A OAPI é a principal organización que vela pola protección dos dereitos de propiedade intelectual na maioría dos países francófonos de África e está formada por: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comores, Congo, Costa do Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níxer, Guinea Bissau, Senegal e Togo. Grazas á OAPI, centralízanse todos os trámites para a protección de signos distintivos en todos os países membros, facilitando o proceso e abaratando custos. A OAPI é membro do Protocolo de Madrid. De xeito que é posible estender un rexistro internacional de marca perante esta xurisdición a través do Sistema de Madrid. As marcas rexistradas a través da OAPI terán un período de vixencia de dez (10) anos, contados dende a data da solicitude e pódense renovar indefinidamente por períodos adicionais de 10 anos.

Para internacionalizar as túas patentes, podes escoller diferentes opcións dependendo da estratexia

Para protexer unha patente ou invención fóra de España, existen diversas opcións. Os profesionais de ISERN axudaranlle a valorar cal é a que máis lle interesa segundo diversos criterios:
 • A localización xeográfica onde quere a protección.
 • O idioma no que se vai realizar a tramitación.
 • O custo que é capaz de asumir e a posibilidade de acollerse ás axudas anuais que da a OEPM para subvencionar parte do custo.
 • Os prazos nos que quere obter a patente.
As posibilidades que se ofrecen para a internacionalización aos solicitantes de patentes son varias:

1.- A vía PCT

Con este sistema, a tramitación (non un trámite de concesión) iníciase de maneira simultánea en 148 países cunha única solicitude. Esta opción ten a gran vantaxe de que ademais amplía o prazo de internacionalización da patente, permitindo aos solicitantes tomar unha decisión sobre se finalmente presentar ou non a súa patente nos países seleccionados, membros do PCT. En efecto, o PCT permítelle «comprar tempo», xa que pode atrasar a súa decisión de entrar na fase nacional ata 30 meses dende a data de presentación internacional ou de prioridade. De feito, as siglas PCT significan «Patent Cooperation Treaty» (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), pero coloquialmente en ISERN cambiamos o seu significado polo de "Para Comprar Tempo". Ademais, permite manter en segredo unha solicitude de patente durante un mínimo de 18 meses, o que pode resultar útil para valorar a súa viabilidade e evitar gastos innecesarios. De todos os xeitos, é moi importante deixar claro que a vía PCT no é un procedemento de concesión de patentes, senón un sistema polo que se unifica la tramitación previa á concesión de diferentes patentes nacionais ou territoriais. Doutra banda, este procedemento permítelle "comprar tempo", xa que pode atrasar a súa decisión de entrar na fase nacional ata 30 meses dende a data de presentación internacional ou de prioridade e, se é o caso, manter en segredo o seu invento un mínimo de 18 meses, o que pode resultar útil para tomar o pulso sobre a súa viabilidade e evitar gastos innecesarios.

2.- A vía Europea

Por esta vía chégase á concesión dunha patente que pode ter validez en ata 38 países do ámbito europeo. Non é una «patente europea ou comunitaria» única. É un procedemento de concesión de patentes no que os estados membros do Convenio da Patente Europea (membros que en moitos casos non son países europeos) lle dan validez e fiabilidade para despois trasladar a devandita concesión ao seu territorio e validala de xeito independente, coma se fora unha patente nacional. Existe a posibilidade de tramitar unha EuroPCT, é dicir, unha solicitude internacional PCT que entra en fase "rexional" ou territorial en Europa.

3.- A vía PPH

Co fin de impulsar a internacionalización, a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) asinou unha serie de acordos, coñecidos no eido internacional co nome de Patent Prosecution Highway (PPH), que permitirán a un solicitante da OEPM pedir a tramitación acelerada noutra oficina que participe no programa PPH sempre que se cumpran uns requisitos.

Protección dos deseños industriais no estranxeiro

Para protexer unha patente ou invención fóra de España, existen diversas opcións. Os profesionais de ISERN axudaranlle a valorar cal é a que máis lle interesa segundo diversos criterios:

1.- Rexistros nacionais DIRECTOS

País por país, depositando as correspondentes solicitudes en cada un dos países nos que se quere rexistrar o deseño industrial. Nestes casos é vital reivindicar a prioridade do primeiro depósito en España para non perder a novidade nin o carácter singular e que os devanditos rexistros no sexan anulables por terceiros.

2.- Deseño Internacional

Mediante este procedemento, regulamentado polo Arranxo da Haia, pódese obter protección en moitos países depositando una única solicitude a través da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI). Este rexistro outorga os mesmos efectos que se a solicitude se tivera presentado en cada un dos países designados do Convenio. Cada país examina a solicitude segundo os seus criterios e lexislación e pode conceder ou denegar a protección de maneira indistinta. A duración deste rexistro é de 5 años renovables ata un máximo de años que difire segundo cada Estado membro do Convenio.

3.- Deseño da Unión Europea

Permite obter protección nos 28 Estados membros da Unión Europea (UE) cunha única solicitude que se poderá presentar á elección do solicitante perante a EUIPO. A duración deste rexistro é de 5 años, renovables ata un máximo de 25 anos.

Solicita a túa marca, patente ou deseño