Servizo xurídico e control aduaneiro

Defender os seus dereitos é a nosa meta

A capacidade de ofrecer estes servizos fai que o noso cliente conte cun servizo integral.

A propiedade industrial precisa recorrer aos tribunais, aduanas e policía para poder facer valer os seus dereitos fronte a terceiros.

O rexistro de marca outorga unha ampla protección e é un activo importante para o seu negocio.

A exclusividade dunha marca rexistrada é de dez anos a partir da data do depósito da solicitude e pódese renovar indefinidamente.

O noso equipo xurídico asesórao e acompañarao en todo este proceso para garantir o respecto dos seus dereitos.

Servizos

Asesoramento legal nacional e internacional

Accións civís

Accións penais

Accións contenciosas administrativas

Actuacións aduaneiras

Investigacións no Rexistro Mercantil

Constitución de sociedades

Solicitude de certificacións para a constitución de sociedades.

Contratos de distribución

Negociación e redacción de contratos de distribución.

Franquías

Asesoramento para a confección e xestión de franquías.

Investigacións comerciais e industriais

Informes periciais

Informes periciais sobre temas de vulneración de dereitos de propiedade industrial.

Asesoramento legal e informes xurídicos

Asesoramento legal xeral en materia de propiedade industrial e intelectual. Preparación de todo tipo de informes xurídicos sobre conflitos marcarios, outros signos distintivos, patentes, modelos de utilidade e actuacións de competencia desleal ou publicidade ilícita derivadas dos devanditos conflitos.

Nulidade de rexistros

Accións de nulidade de rexistros (signos distintivos, patentes, modelos de utilidade, debuxos e deseños industriais).

Accións reivindicadoras

Accións organizacionais de dereitos de propiedade industrial.

Caducidade de marcas

Accións de caducidade de marcas por falta de uso.

Accións por infracción

Accións por infracción de dereitos de propiedade industrial.

Competencia desleal

Accións por actos de competencia desleal e publicidade ilícita.

Solicitud de medidas cautelares

Denuncias e querelas

Preparación de denuncias e querelas por delitos relativos á propiedade industrial.

Intervencións de mercadorías falsas

Organización e asistencia en intervencións de mercadorías falsas polas forzas e corpos de seguridade do estado.

Procedementos penais

Presentación e impulso de procedementos penais, seguimento da instrución xudicial e asistencia ao xuízo oral.

Acciones aduaneiras

Control aduaneiro para a protección de dereitos de propiedade industrial.

Solicitude de aplicación do Regulamento (CE) 241/1.999 do Consello polo que se establecen medidas dirixidas a prohibir o despacho a libre práctica, a exportación, a reexportación e a inclusión dun réxime de suspensión das mercadorías con usurpación de marcas e as mercadorías piratas.

Solicitude de destrución da mercadoría falsa e/ou pirata e inicio das accións civís e/ou penais procedentes.

Se tes calquera consulta ou dúbida, axudámoste

Solicita a túa marca, patente ou deseño