Productes, processos i usos que no es poden patentar

Abans de procedir a sol·licitar una patent per invents o productes, és indispensable que investiguis si aquests es poden o no es poden patentar. Continua llegint per evitar que iniciïs el procés davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i acabi sent rebutjat per aquesta causa.

Quina llei determina els productes i elements que no es poden patentar?

Com tot el que té a veure amb les patents i la seva forma de registrar-les a Espanya, hem de tenir en compte la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents. I abans d’identificar quins elements no es poden patentar, hem d’aclarir quins sí es poden registrar d’aquesta manera. En ambdós casos, és pertinent consultar els Articles 4 i 5 del citat instrument legal.

Per començar, l’article 4 ens especifica que són patentables, en qualsevol de les àrees de la tecnologia, les invencions realment novedoses. És a dir, aquelles que suposin una activitat inventiva i tinguin una aplicació industrial. Això inclou les invencions que tinguin per objecte un producte compost de matèria biològica o que contingui la mateixa, o un procediment mitjançant el qual es produeixi, transformi o utilitzi matèria biològica.

Des d’aquesta perspectiva, pot considerar-se objecte d’invenció la matèria biològica aïllada del seu entorn natural o aquella que sigui producte d’un procediment tècnic. Això amb independència que aquesta matèria ja existeixi anteriorment en estat natural.

A aquests efectes, en el seu numeral 3, el referit Article 4 aclareix què entén la Llei per “matèria biològica” definint-la com:

… la matèria que contingui informació genètica autorreproducible o reproducible en un sistema biològic i per «procediment microbiològic», qualsevol procediment que utilitzi una matèria microbiològica, que inclogui una intervenció sobre la mateixa o que produeixi una matèria microbiològica”.

Què no considera invencions la Llei de Patents?

Tenint en compte l’anterior, la citada Llei no considerarà com a invencions els següents elements:

 • Els descobriments, teories científiques i mètodes matemàtics.
 • Obres literàries, artístiques o qualsevol altra creació de caràcter estètic, així com les obres científiques.
 • Tampoc són registrables mitjançant patent els plans, regles i mètodes que serveixen de base per a l’exercici d’activitats intel·lectuals o econòmic-comercials, així com per als jocs. De la mateixa manera, no es poden patentar els programes d’ordinador.
 • Encara menys són patentables les formes de presentar informacions. No obstant això, sí és possible patentar les matèries o activitats que es mencionen en aquestes informacions. Per a això, la sol·licitud de procediment per a les patents o les patents en si hauran de fer referència exclusivament a una d’aquestes matèries com a tal.

Quins productes i elements no es poden patentar?

A continuació, l’Article 5 de la referida Llei de Patents estableix les excepcions a la patentabilitat. En concret, no es poden patentar aquelles invencions l’explotació comercial de les quals contravingui l’ordre públic o les bones costums. En aquest punt, l’instrument legal aclareix que no s’ha de considerar com a tal l’explotació d’una invenció únicament pel fet que la mateixa estigui prohibida mitjançant una disposició legal o reglamentària. Específicament, no seran patentables d’acord amb el mencionat anteriorment:

 1. Els procediments de clonació d’éssers humans i aquells utilitzats amb la finalitat de modificar la identitat genètica germinal de l’ésser humà.
 2. L’ús d’embrions humans amb propòsits industrials o comercials.
 3. Els procediments que modifiquin d’alguna manera la identitat genètica dels animals i que comportin per a aquests un sofriment sense utilitat mèdica o veterinària transcendental per a les persones o els animals. Tampoc seran patentables els animals resultants d’aquests experiments.
 4. En aquesta mateixa línia, no podran registrar-se com a patents les varietats vegetals i les races animals. Per contra, sí que podran patentar-se les invencions que tinguin per objecte vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció va més enllà d’una varietat vegetal o d’una raça animal específica.
 5. Així mateix, no és possible patentar, segons la Llei que analitzem, els procediments essencialment biològics d’obtenció de vegetals o d’animals. En aquest sentit, l’instrument legal considera “essencialment biològics” els procediments que constitueixin fenòmens naturals en la seva totalitat. Per exemple, el creuament o la selecció. Cal destacar que aquesta disposició no afecta la patentabilitat de les invencions el propòsit de les quals sigui aconseguir un procediment microbiològic. O bé, obtenir qualsevol altre procediment tècnic o un producte que resulti d’aquests procediments.

No es poden patentar els tractaments quirúrgics ni les teràpies

En efecte, la Llei que analitzem no considera patentables els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal. De la mateixa manera, no es poden patentar els mètodes de diagnòstic que s’apliquin al cos de sers humans o animals. A excepció dels productes i, específicament, de les substàncies o composicions, incloent-hi les invencions d’equips o instruments necessaris per a la posada en pràctica d’aquests mètodes.

Encara menys es podrà patentar el cos humà en els seus diferents estadis de constitució i desenvolupament. Això inclou el sol fet de descobrir un dels seus elements; per exemple, la seqüència total o parcial d’un gen. Mentre que un element aïllat del cos humà o obtingut d’una altra manera gràcies a un procediment tècnic, incloent-hi la seqüència total o parcial d’un gen, sí que pot entrar en la categoria d’invenció patentable. Independentment que l’estructura d’aquest element sigui idèntica a la d’un altre element natural. Per a aquests casos, és indispensable que en la sol·licitud de patent figuri l’aplicació industrial d’una seqüència total o parcial d’un gen de manera explícita.

Finalment, no està permès patentar una simple seqüència d’àcid desoxiribonucleic (ADN) sense una indicació de funció biològica específica.

Les solucions informàtiques no es poden patentar?

Un cas singular en el tema dels productes i elements que no es poden patentar és el de les solucions informàtiques. Com vam dir, l’article 4 de la Llei de Patents contempla l’exclusió dels programes d’ordinador com a producte patentable. El mateix expressa el Conveni sobre la Patenta Europea (CPE) en el seu Article 52, literal C. Certament, aquestes lleis protegeixen únicament invencions i, a dir veritat, un programari es “construeix” en un programa d’ordinador. En gran mesura, aquestes solucions requereixen d’algoritmes que no són més que mètodes matemàtics i involucren interaccions gràfiques que fan possible mostrar la informació. Aquests tres elements (programes d’ordinador, mètodes matemàtics i formes de presentar informacions) figuren en la llista d’exclusions.

Tot i això, és pertinent recordar que el mateix Article de la referida Llei diu que són patentables aquelles invencions comprovadament innovadores, en qualsevol àrea tecnològica. Els requisits per a això són que siguin producte d’una activitat inventiva i tinguin una aplicació industrial concreta.

En aquest sentit, els mencionats articles d’ambdós instruments legals estableixen que les matèries o activitats especificades en la llista només apliquen si la patent fa referència particularment a una d’elles com a tal. Què significa això? Doncs, que els programes que es limiten a ser simples llistats d’instruccions aïllats i no resolguin problemes tècnics industrials puntuals no són patentables.

Solucions informàtiques patentables

Segons això, sí serien patentables les solucions informàtiques si recuperen un mètode mitjançant els passos executats pel programari, sense importar quin llenguatge de programació permeti aquesta execució. En aquests casos, l’Oficina Europea de Patents empra la denominació “invenció implementada en ordinador” (CII, per les seves sigles en anglès). Aquesta denominació engloba els programes d’ordinador, les invencions la implementació de les quals requereixi d’un ordinador o una xarxa d’ordinadors. Fins i tot, si necessita qualsevol sistema programable en el qual part de les característiques dels invents estan parcialment o totalment executades per un programa d’ordinador.

Des d’aquesta perspectiva, alguns exemples d’invencions implementades per ordinador patentables serien:

 • Aquells mètodes que necessitin un conjunt d’instruccions per a la seva implementació.
 • Les estructures de dades específiques si aquestes resolen per si mateixes problemes tècnics.
 • Sistemes de computació proveïts d’estructures client-servidor.
 • Tècniques de xifrat per a comunicacions.
 • Dispositius amb capacitat per transmetre i rebre informació.
 • Models de representació física emprats per simular entitats físiques.

Necessites patentar els teus productes o invents? Nosaltres t'assessorem.

A ISERN resolem els teus dubtes sobre els invents i productes registrables mitjançant patent. També t’assessorem i ens encarreguem del procés de tràmit i de les accions legals per defensar els drets derivats de l’obtenció de patents.

Comptem amb 100 anys d’experiència en el registre i protecció de marques, patents, propietat industrial i intel·lectual. Els més de 150 professionals que integren la nostra plantilla són especialistes acreditats capaços d’atendre els teus requeriments en aquest àmbit, dins i fora d’Espanya.

Nom*
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Responsable: Isern Patentes y Marcas, S.L. Finalitat: donar resposta a les consultes i enviar correus comercials amb informació dels nostres serveis. Legitimació: consentiment de l'interessat. Destinataris: no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: accés, rectificació, limitació, supressió, oposició, portabilitat (sempre que sigui possible) i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Més informació.