Política Ambiental

ISERN PATENTES Y MARCAS, empresa privada dedicada a la protecció i la defensa de la propietat industrial i intel·lectual, ha establert i implantat un sistema de gestió ambiental basat en els requisits de la norma ISO 14001:2015. ISERN, conscient de la problemàtica actual i la necessitat de protegir i preservar el medi ambient, així com de minimitzar els impactes produïts per les seves activitats es compromet al següent:

 • Complir els requeriments ministerials i governamentals i lleis del país o normes i reglaments que s’apliquin en els seus processos per preservar així el medi ambient i l’entorn.
 • Garantir a tots els seus clients, empleats i comunitat en general un entorn segur, saludable, productiu i agradable estèticament.
 • Prevenir la contaminació en els recursos sòl, aigua i aire mitjançant la reducció de deixalles sòlides produïdes per les seves activitats directament o indirectament.
 • Proveir els recursos necessaris per complir els objectius i les metes plantejats al Manual de Sistema de Gestió Ambiental al qual es regeix l’empresa.
 • Difondre la Política Ambiental, i comunicar-la a tot el personal de l’organització a través de programes de formació i sensibilització.
 • La nostra política ambiental defineix el compromís tant amb la millora contínua com amb la realització de la nostra activitat dins dels paràmetres d’un desenvolupament sostenible, mantenint el control i la gestió dels aspectes ambientals que produeix, especialment dels més significatius.

Així mateix, estableix un marc comú per a la definició dels objectius i la realització de les activitats que contribueixin a la millora contínua del sistema de gestió ambiental.

Per complir aquests compromisos i assolir els objectius establerts, ISERN ha establert els principis fonamentals següents:

 • Assegurar la protecció del medi ambient, treballant de manera respectuosa, prevenint la contaminació i minimitzant els efectes ambientals produïts com a conseqüència de l’activitat que desenvolupem.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals ambientals aplicables i els requisits voluntàriament assumits per l’organització.
 • Establir indicadors i sistemes de comunicació que permetin conèixer de manera objectiva l’impacte ambiental de les nostres activitats.
 • Mantenir la sensibilització i conscienciació de tots els nostres empleats, fomentar la formació ambiental dels mateixos i afavorir la participació activa, incloent els suggeriments de millora proposats per ells a fi de fomentar la millora contínua.
 • Definir objectius i metes, concrets i mesurables, dins d’un programa ambiental i revisar-los un cop l’any per analitzar-ne el grau d’assoliment.
 • Realitzar una avaluació periòdica anual dels aspectes ambientals derivats de la nostra activitat, a efectes de manteniment i millora contínua del sistema de gestió ambiental.

Així mateix, estableix un marc comú per a la definició dels objectius i la realització de les activitats que contribueixin a la millora contínua del sistema de gestió ambiental.

Així mateix, la identificació i avaluació dels aspectes ambientals permet a la companyia mantenir una gestió ambiental basada en 3 pilars:

 • Precaució: evitar actuacions que puguin implicar un risc ambiental, independentment de la gravetat que puguin tenir si arriben a materialitzar-se.
 • Prevenció: evitar les conseqüències ambientals associades a una determinada actuació.
 • Correcció: preveure la manera de contrarestar les conseqüències ambientals d’un risc en cas que es materialitzi.

Tots els que integrem ISERN assumim aquests principis, i és la nostra responsabilitat portar-los a la pràctica. ISERN impulsa la millora ambiental, i assigna els recursos necessaris per assegurar la implantació d’aquesta política ambiental.

El Sistema de Gestió Ambiental s’aplica a:

Les activitats de tramitació, gestió i defensa de la propietat industrial i intel·lectual de clients realitzades a les oficines de Madrid (C/ Príncipe de Vergara, núm. 43) i de Barcelona (Avda. Diagional, 463 bis).

Direcció de ISERN