Valoració de cartera de propietat industrial

El valor de la vostra marca o patent és clau

Gràcies al fet que l’equip professional compleix alhora el requisit de ser Agents de la Propietat Industrial i Economistes, ISERN està altament qualificat per efectuar aquest tipus de valoracions, ja que compta amb més de 26 anys d’experiència avalada.

Aquestes valoracions de cartera de propietat industrial i intel·lectual són molt útils per realitzar operacions de compravenda, presentar comptes davant d’Hisenda, Seguretat Social, Fons de Garantia Salarial, etc. Això permet realitzar operacions entre societats vinculades, taxacions davant organismes judicials i com a aval o garantia davant operacions financeres i préstecs.

Per fer una estimació real dels actius d’un portfoli de patents i marques s’han de considerar aspectes legals i econòmics i característiques individuals de cada cas.

Hi ha quatre tècniques o metodologies de valoració

Mercat
L'enfocament de mercat consisteix a comparar el preu real pagat per la transferència dels drets d'un actiu de propietat industrial i intel·lectual similar en una situació semblant. És una tècnica senzilla per estimar una valoració aproximada quan es vol posar una tarifa a la cartera.
Preu

L'enfocament del preu estipula el valor d'un actiu de propietat industrial i intel·lectual. Es fa calculant el preu d'un altre bé de propietat industrial semblant o igual. És molt útil quan es vol reproduir aquest actiu, però no es pot quantificar amb exactitud el benefici econòmic d'aquest recurs. En aquest enfocament no es tenen en consideració costos innecessaris ni les qualitats úniques o noves del bé valorat.

Ingressos

L'enfocament d'ingressos és el més usat en la valoració d'una cartera de propietat industrial. Calcula el valor de l'actiu mitjançant l'import dels ingressos econòmics que s'espera generar. D'aquesta manera, s'ajusta al valor actual. Acostuma a ser l'enfocament més senzill quan el bé valorat compta amb fluxos d'efectiu positius; per a aquells els fluxos d'efectiu dels quals poden calcular-se a llarg termini amb fiabilitat, podent utilitzar una aproximació del risc per aconseguir taxes de descompte.

Regla 25%

Usant l'enfocament de la regla del vint-i-cinc per cent (25%) es pot determinar el valor que pot generar un actiu de propietat industrial i intel·lectual. És molt útil quan es vol llicenciar aquest bé, ja que aquesta regla es basa que el propietari del dret es queda amb un 25% del benefici que generarà el llicenciatari o, si no, amb el 5% del volum de vendes.

Sol·licita una valoració de la teva cartera d’actius de propietat industrial