Política de privacitat

1.- Qui és el Responsable del tractament de les dades personals dels Usuaris web?

Nom complet: ISERN PATENTES Y MARCAS S.L (d’ara endavant, “ISERN PATENTES Y MARCAS”)

Domicili social: Avda. Diagonal 463 Bis 2º, CP: 08036 Barcelona.

CIF: B‐60861119

Telèfon: (+34) 93 363 79 00

Adreça electrònica: info@isern.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 28.361, Foli 66, Full B-134.858, Inscripció 1a

Jorge Isern Jara, administrador del Responsable del Tractament, és Agent de la Propietat Industrial inscrit al Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial sota el número 515.

2.- Amb quina finalitat es tracten les dades personals dels usuaris web?

  • Per tal de poder gestionar les sol·licituds de pressupostos i consultes que efectuïn els Usuaris web a través d’aquesta pàgina web, ja sigui a través de l’apartat de contacte o a través del telèfon o adreces de correu electrònic d’ISERN PATENTES Y MARCAS que apareixen a la pròpia web.
  • Per poder enviar correus comercials sobre els serveis propis d’ISERN PATENTES Y MARCAS.

3.- Per quant de temps conservarà ISERN PATENTES Y MARCAS les dades personals dels Usuaris web?

Mentre l’Usuari web no s’oposi al tractament de les seves dades personals.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels Usuaris web?

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris web és el consentiment previ d’aquests atorgat mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals dels Usuaris web no seran cedides o comunicades a terceres empreses, excepte obligació legal que ho estableixi.

6.- Quins són els drets dels Usuaris web sobre les seves dades personals?

ISERN PATENTES Y MARCAS garanteix en tot cas als usuaris web l’exercici dels seus drets i que consisteixen en:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ISERN PATENTES Y MARCAS estem tractant dades personals seves o no.
  • Les persones interessades tenen dret també a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. ISERN PATENTES Y MARCAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els usuaris web també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que així ho sol·licitin expressament i tècnicament sigui possible fer-ho i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).

L’usuari podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través de qualsevol dels mitjans següents:

Així mateix, s’informa els usuaris web que tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i que poden presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Totes les dades de contacte i tràmits davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les podreu trobar a través de la pàgina web: https://www.agpd.es

7.- Com hem obtingut les dades personals dels usuaris web?

ISERN PATENTES Y MARCAS ha obtingut les dades dels usuaris web a través del formulari i de les dades de contacte d’aquesta pàgina web i que han estat facilitades de forma voluntària pel mateix interessat.

8.- Quins tipus de dades personals d’usuaris web seran tractats per ISERN PATENTES Y MARCAS?

Les dades personals a què ISERN PATENTES Y MARCAS té accés són les següents:

  • Dades d’identificació: Nom, professió, telèfon de contacte i, si escau, dades de contacte de l’empresa.

No es tracten dades especialment protegides o de categories especials.

9.- Normativa aplicable

ISERN PATENTES Y MARCAS tractarà les dades de conformitat amb:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

10.- Consulta

Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre la manera com ISERN PATENTES Y MARCAS utilitza les dades dels Usuaris web, escriviu-nos a protecciondedatos@isern.com