isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

Servizo Xurídico e Control Aduaneiro

Defender os seus dereitos é a nosa meta

A capacidade de ofrecer estes servizos fai que o noso cliente teña un servizo integral.

A Propiedade Industrial ha de acudir a tribunais, aduanas e policía para poder facer valer os seus dereitos fronte a terceiros.

O rexistro de marca outórgalle unha ampla protección e é un activo importante para o seu negocio.

A exclusividade dunha marca rexistrada é por dez anos a partir da data do depósito da solicitude e pode renovarse indefinidamente.

O noso equipo xurídico asesórao e acompañarao en todo este proceso para que os seus dereitos sexan respectados.

Servizos:

 • Asesoramento legal nacional e internacional.
 • Accións civís.
 • Accións penais.
 • Accións contenciosas administrativas.
 • Actuacións aduaneiras.
 • Investigacións no rexistro mercantil.
 • Solicitude de certificacións para a constitución de sociedades.
 • Negociación e redacción de contratos de distribución.
 • Asesoramento para confección e xestión de franquías.
 • Investigacións comerciais e industriais.
 • Informes periciais sobre temas de vulneración de dereitos de propiedade industrial.
 • Asesoramento legal xeral en materia de propiedade industrial e intelectual. Preparación de todo tipo de informes xurídicos sobre conflitos marcarios, outros signos distintivos, patentes, modelos de utilidade e actuacións de competencia desleal ou publicidade ilícita derivadas dos devanditos conflitos.
 • Accións aduaneiras.
 • Accións de nulidade de rexistros (signos distintivos, patentes, modelos de utilidade, debuxos e deseños industriais).
 • Accións reivindicatorias de dereitos de propiedade industrial.
 • Accións de caducidade de marcas por falta de uso.
 • Accións por infracción de dereitos de propiedade industrial.
 • Accións por actos de competencia desleal e publicidade ilícita.
 • Solicitude de medidas preventivas.
 • Preparación de denuncias e querelas por delitos relativos á propiedade industrial.
 • Organización e asistencia a intervencións de mercadorías falsas polas forzas e corpos de seguridade do estado.
 • Presentación e impulso de procedementos penais, seguimento da instrución xudicial e asistencia ao xuízo oral.
 • Solicitude de aplicación do Regulamento (CE) 241/1.999 do Consello polo que se establecen medidas dirixidas a prohibir o despacho a libre práctica, a exportación, a reexportación e a inclusión dun réxime de suspensión das mercadorías con usurpación de marcas e as mercadorías piratas.
 • Control aduaneiro para a protección de dereitos de propiedade industrial.
 • Solicitude de destrución da mercadoría falsa e/ou pirata e inicio das accións civís e/ou penais procedentes.

 

Consultas