isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Estudi i auditoria de cartera de Patents i Marques

Un actiu molt important

Actualment, les empreses tenen un actiu molt important, constituït per la cartera de propietat industrial.

De vegades, aquest actiu no està dimensionat de la manera correcta i es produeixen costos excessius de gestió de manteniment, però també pot passar que la protecció que s’està oferint no sigui tan efectiva com hauria de ser.

Per poder adequar la cartera de propietat industrial a la necessitat real de l’empresa, J. ISERN ofereix un servei de primera auditoria i revisió en aquest àmbit.

J. ISERN compta amb un equip professional format per agents de la propietat industrial, advocats i economistes per poder dur a terme aquesta tasca.

A continuació us indiquem breument els passos que seguim en aquesta auditoria:

  • Compromís de confidencialitat.
  • Determinació del volum actual i situació legal de la cartera de registres.
  • Adequació de la cartera de registres a les necessitats reals de l’empresa, tenint en compte els plans d’expansió a mitjà termini.
  • Anàlisi de tota aquesta informació, la qual cosa permet detectar mancances o excessos d'una manera fàcil i clara.
  • Conclusions i propostes.

 

Consultes